EXPOSICIÓN WINNER / WINNER SHOW
Jueves 23 de junio / Thursday, 23rd June

Pinscher Alemán / German Pinscher
Pinscher Miniatura / Miniature Pinscher

 

 

 

 

 

Contacto

 

 

Logo Facebook Logo Twitter Logo Youtube